STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „Integracja”

Rok powstania: 2011

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

– Działalność charytatywna

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

– Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ochrona zdrowia

– Ochrona i promocja zdrowia

– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

– Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

– Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

– Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

– Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

– Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy

– odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

– odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

– odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych

– odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,

Nauka, kultura, ekologia

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

– Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce

– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– animacja społeczno-kulturalna

– edukacja kulturalna

– inne obszary kultury i sztuki: promocja i reklama

– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– Promocja i organizacja wolontariatu

– Wspieranie organizacji pozarządowych

Wspieranie organizacji pozarządowych – obszary wsparcia:

– Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

– Dostarczanie informacji o źródłach finansowania

– Sprawy formalne związane z działalnością organizacji

– Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

– Współpraca z administracją

– PR i promocja organizacji

– Nowe technologie

– Aktywizacja lokalna

– Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Wspieranie organizacji pozarządowych – sposoby wsparcia:

– szkolenia, warsztaty, konferencje

– doradztwo długofalowe, tutoring, coaching

Tożsamość, tradycja narodowa

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

– Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Sport, turystyka, wypoczynek

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

– Turystyka i krajoznawstwo

– Wypoczynek dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz