Sprawozdanie Zarządu SIS ?Integracja? za okres 2013-2014

   W minionym okresie Zarząd Stowarzyszenia w sumie spotykał się kilkadziesiąt razy celem przedyskutowania bieżącej działalności i działań oraz podejmował stosowne decyzje.

   I tak najbardziej istotną   sprawą była decyzja o utworzeniu wspólnie z Urzędem Gminy Miasta Augustów spółdzielni socjalnej podmiotów prawnych. Wymagało to podjęcia stosownych kroków do legislacji tego przedsięwzięcia.

    Zaznaczam, że była to wyłącznie inicjatywa Zarządu Stowarzyszenia. Zabiegi o podjęcie stosownej Uchwały przez Radę Miasta Gminy Augustów zajęły nam blisko 8 miesięcy. W tym celu Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w wielu szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej, konferencjach i wizytach studyjnych.

    Nadmieniam, że ważność idei ekonomii społecznej dostrzeżono w Strategi Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tzw. PERSPEKTYWA 2020+, tworząc specjalną Oś Priorytetową i przeznaczając na działania z tym związane kilkanaście milionów euro.

   Zabieraliśmy głos (w formie pisemnej) w tym temacie wnosząc swoje uwagi podczas publicznej dyskusji na Strategią. Już w najbliższym czasie zobaczymy w jakim stopniu zostały one uwzględnione.

     Wierzymy głęboko, że dalsze wspólne nasze działania przyniosą pożądane efekty, co przyniesie wymierne korzyści materialne wszystkim nam. Wymaga to jednak zaangażowania wszystkich Członków.

    Drugim kierunkiem działania, nie mniej istotnym, było podjęcie inicjatywy przystąpienia do Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Cel jaki przyświecał nam w tym działaniu to możliwość dodatkowego zarobkowania każdemu z nas, integracja środowiska i realne wydłużenie sezonu turystycznego w regionie. Działania te zostały dopiero rozpoczęte, ale są już dość zaawansowane. W dniach 24- 26 października będziemy organizatorami ogólnopolskiego spotkania PZOS o charakterze konferencyjno- szkoleniowym, co wydatnie przyczyni się do popularyzacji zarówno tego sportu, naszego regionu, jak i pokaże działalność Stowarzyszenia.

   Nie zapomnieliśmy również o rozpoczętych wcześniej działaniach. Cały czas monitorujemy sprawę montażu solarów słonecznych w gospodarstwach domowych. Tu jednak mamy dość ograniczone możliwości działania, gdyż wszystko jest to w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Nie mniej jednak możemy pochwalić się tym, że niektóre z nich wysłuchały i uwzględniły nasze sugestie.

   Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli również w wielu projektach i szkoleniach, otrzymując stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Są to min: Akademia Ekonomi Społecznej, Od Partnerstwa do Kooperacji, Partnerstwo ? Jestem na Tak, Akademia Cyfrowa, czy projekt transgraniczny Planeta Idei.

   W minionym okresie działalność Stowarzyszenia w całości finansowana była tylko w oparciu o składki członkowskie. Rachunek Wyników za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 przedstawiono dla Komisji Rewizyjnej, a dla zainteresowanych do wglądu. Zarząd nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych.

W minionym okresie występowaliśmy do Rzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko ? Augustowskie i Forum Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie naszych działań. Jeden z wniosków jest obecnie w trakcie oceny. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i obecnie jest w trakcie procedury oceny merytorycznej.

Na tym Sprawozdanie zakończono.